POLITYKA PRYWATNOŚCI

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie jest zobowiązane do ochrony prywatności osób odwiedzających nasz serwis internetowy dostępny pod adresem https://piastoziemcy.pl, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych  i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady, cele i zakres przetwarzania przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie danych osobowych Klientów naszego sklepu internetowego, przysługujące im prawa, jak też określa nasze obowiązki jako administratora danych.

Administrator danych nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom trzecim danych osobowy Klientów naszego sklepu internetowego bez ich zgody. Jedynym przypadkiem, gdy Administrator zobligowany będzie to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego upoważnionego organu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1(zwane dalej: MPPP w Gnieźnie), wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pod numerem RIK 2, REGON 639755382, NIP 784-10-10-561, tel. (61) 426 46 41, e-mail: sekretariat@muzeumgniezno.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych

MPPP w Gnieźnie przetwarza dane osobowe Klientów sklepu w celu prawidłowego wykonywania zawartych umów, w szczególności:

 • zarejestrowania się w sklepie (umowa o posiadanie konta w sklepie),

 • zawarcia umowy sprzedaży,

 • dokonania rozliczeń,

 • dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru,

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, np. korzystania przez Klienta z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia)

 • dla celów analityczny w Google Analitycs i Facebook.

Jeśli Klient naszego sklepu wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas Administrator przetwarza dane Klienta w celu przesyłania mu informacji handlowych dotyczących promocji lub wyprzedaży.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klientów naszego sklepu internetowego są przetwarzane przez MPPP w Gnieźnie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dziennik Urzędowy UE L119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej: RODO ), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U.2018. poz.1000 ze zm. ), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych przepisów krajowych.

Dane osobowe klientów naszego sklepu internetowego przetwarzamy na podstawie

 • umów zawartych z klientem lub podejmowania niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • właściwych przepisów prawa regulujących zawarte umowy oraz powiązane z nimi obowiązki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) m.in. wymóg posiadania wymaganej dokumentacji księgowej i rachunkowej,

 • prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), m.in. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń,

 • zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach określonych w odrębnej deklaracji zgody, m.in. dot. realizacji usług naszego serwisu i celów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • Podanie danych na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest warunkiem jej zawarcia i realizacji – bez podania danych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy.

 • Podanie danych niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych wynika z właściwych przepisów prawa.

Wyrażenie zgody przez Klienta sklepu na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia realizację usług oferowanych przez sklep internetowy, otrzymywanie wiadomości marketingowych, bądź udzielenie odpowiedzi na zadane przez pytanie w ramach naszego formularza kontaktowego.

Prawa Klienta sklepu

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Klientów sklepu przysługują im następujące prawa:

 • Klient w każdej chwili może wycofać swoją zgodę / zgody - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć jednej, kilku lub wszystkich udzielonych zgód. Wycofanie wszystkich zgód spowoduje, że nie będziemy przesyłać Klientowi jakichkolwiek treści marketingowych. Wycofanie zgody / zgód nie wpłynie na nasze czynności dokonane przed wycofaniem zgody / zgód.

 • Klient może zażądać usunięcia danych jeżeli istnieją ku temu okoliczności wskazane w art. 17 ust. 1 RODO. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że MPPP w Gnieźnie usunie konto użytkownika sklepu a dane Klienta nie będą przez nas przetwarzane, z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej.

 • Klient może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych jeżeli podstawą ich przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy MPPP w Gnieźnie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Warunki realizacji tego uprawnienia są szczegółowo uregulowane w art. 21 RODO. Sprzeciw nie wpłynie na wcześniej dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika sklepu, a jego dane nie będą przez nas przetwarzane, z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej.

 • Klient może zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO - z zastrzeżeniem określonym w pkt. 5 poniżej. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 • MPPP w Gnieźnie zastrzega, że żądanie usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych dotyczących nie zostaną uwzględnione:

 • przez okresy przedawnienia przewidziane prawem oraz przez wymagany prawem czas posiadania dokumentacji rachunkowej (finansowej) i podatkowej,

 • w przypadku podjęcia przez którąkolwiek ze Stron działań mających na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń,

 • w przypadku realizacji uprawień / obowiązków prawnych,

 • w innych prawnie uzasadnionych przypadkach, które będą nadrzędne wobec praw i wolności Klienta.

MPPP w Gnieźnie zastrzega, że zgłoszone przez Klienta żądanie realizacji praw wskazanych w pkt. 1-4 może zostać nieuwzględnione, w przypadku gdy będzie to uzasadnione prawnie. W odpowiedzi na żądanie zgłoszone przez Klienta MPPP w Gnieźnie zobowiązuje się udzielić wszelkich niezbędnych informacji w zakresie tego, czy zadośćuczynienie zgłoszonemu żądaniu jest możliwe bądź nie, podając równocześnie podstawę prawną swojego działania. Gwarantujemy, że będziemy w tej sytuacji przetwarzali dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizowanych przez nas celów dopuszczalnych przepisami prawa.

Klient może w każdej chwili zażądać poprawienia (sprostowania) jego danych na zasadach określonych w art. 16 RODO.

Klient może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO. Informujemy, że pierwsza kopia zawierająca dane osobowe, którą udostępnimy na wniosek Klienta, jest bezpłatna. Za udostępnienie kolejnych egzemplarzy MPPP w Gnieźnie zastrzega możliwość naliczenia opłaty w rozsądnej wysokości, wynikającej z naszych kosztów administracyjnych.

Klient może w każdej chwili żądać przeniesienia jego danych przez MPPP w Gnieźnie do innego administratora danych, którego nam wskaże, na zasadach określonych w art. 20 RODO.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Klientów naszego sklepu przechowujemy:

 • przez czas realizacji umowy sprzedaży, a po jej wykonaniu – przez wynikający z prawa okres przedawnienia roszczeń oraz wymóg posiadania dokumentacji księgowej i rachunkowej,

 • do czasu usunięcia konta Klienta sklepu – w przypadku zawarcia wyłącznie umowy o posiadanie konta,

 • do czasu wycofania zgód - w przypadku udzielonych zgód w celach marketingowych,

 • do czasu udzielenia pełnej informacji w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego – jeżeli nie będziemy posiadali innej podstawy prawnej.

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony danych

Jeżeli Klient naszego sklepu uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, przysługuje mu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane adresowe są podane na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/ zakładka „Kontakt”.

Odbiorcy danych

Dane Klientów sklepu możemy przekazywać podmiotom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży, firmom informatycznym serwisującym nasz system i oprogramowanie, kancelariom radców prawnych, firmom kurierskim i pocztowym, które będą realizować wysyłkę zamówionych produktów do klienta, organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Cookies

Osoby korzystające z naszej strony https://piastoziemcy.pl wyrażają zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania strony (np.: komputer, tablet, telefon). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Stosowane w naszym serwisie pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, względnie innych informacji zebranych od użytkowników. Technika cookies wykorzystywana jest przez nas do ustalenia drogi, która doprowadziła użytkownika do strony internetowej https://piastoziemcy.pl, by w ten sposób rejestrować aktywność osób zainteresowanych naszym serwisem internetowym, jak też udoskonalać jego zawartość merytoryczno – informacyjną.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie siedziba: 62-200 Gniezno; ul. Kostrzewskiego 1

Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Nazwa cookie: WWW/MUZEUMGNIEZNO.PL

Rodzaj: PHPSESSID,__atuvc,__atuvs, _ga, _gid

Cel i zawartość: cookie sesji przeglądarki, cookie komponentu add-this, cookie google analytics.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies, które każdy z użytkowników dokonać może w swojej przeglądarce, mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszego serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie.

Zabezpieczenia

Serwis https://piastoziemcy.pl zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

Informujemy, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie uprawnieni pracownicy Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania tych danych.

Odpowiedzialność usługodawcy

Nasz serwis zawiera lub może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. MPPP w Gnieźnie nie bierze odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach, poza serwisami https://piastoziemcy.pl oraz http:// www.muzeumgniezno.pl i nie gwarantuje wiarygodności informacji pobranych z sieci Internet.

MPPP w Gnieźnie nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe uszkodzenia mogące wystąpić w związku z dostępem lub korzystaniem ze strony internetowej https://piastoziemcy.pl, w tym także za straty bądź uszkodzenia wywołane przez zainfekowanie komputera użytkownika wirusem.

MPPP w Gnieźnie nie odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem przez klienta osobom trzecim haseł lub innych informacji umożliwiających dostęp do posiadanego przez klienta konta, adresów email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zasad i postanowień.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia lub żądania dotyczące danych osobowych można przesyłać wyznaczonemu w MPPP w Gnieźnie Inspektorowi Ochrony Danych:

 • za pomocą formularza kontaktowego opublikowanego na stronie internetowej: https://piastoziemcy.pl

 • drogą elektroniczną: iod@muzeumgniezno.pl

 • pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1.

W celu cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych lub rezygnacji z otrzymywania od nas drogą elektroniczną jakichkolwiek informacji lub materiałów należy wysyłać e-mail ze stosowną zmianą na adres: iod@muzeumgniezno.pl.