Regulamin sklepu internetowego

Piastoziemcy.pl

 

§ 1.

Informacje podstawowe

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Piastoziemcy.pl prowadzonym na domenie internetowej: www.piastoziemcy.pl. Właścicielem domeny i Sprzedającym jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie -siedziba: 62-200, ul. Kostrzewskiego 1, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pod numerem RIK 2, REGON 639755382 NIP 784-10-10-561, t: 61 426 46 41, e: sekretariat@muzeumgniezno.pl.

 

§ 2.

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia
i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Kupujących. Regulamin określa prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedającego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sprzedający – Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pod numerem RIK 2, REGON 639755382, NIP 784-10-10-561, tel. (61) 426 46 41, e-mail: sekretariat@muzeumgniezno.pl.

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.piastoziemcy.pl
za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie na Produkty, będące w ofercie Sprzedającego.

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Towary w Sklepie Internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną nabywającą Towary w Sklepie Internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że posiada ona dla niech charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Umowa/Umowa sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży
w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego www.piastoziemcy.pl.

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Produkt/Towar – towar prezentowany w Sklepie Internetowym, którego dotyczy Umowa, nowy, bez wad.

Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu Internetowego zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za Przedmiot Umowy poprzez wybranego przez Sprzedającego operatora płatności.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Termin realizacji zamówienia – podana na Karcie Produktu liczba dni roboczych, potrzebnych na realizację zamówienia.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające do zawarcia Umowy.

Dni robocze - dni od wtorku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 16.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.

Usługa Elektroniczna - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Sprzedającego na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z udostępnionych przez Sprzedającego
za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usług Elektronicznych.

Konto - Usługa Elektroniczna w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, pozwalająca Kupującym
na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego, oznaczona indywidualnym Loginem
 i Hasłem podanym przez Kupującego. Kupujący loguje się na swoje konto po dokonaniu uprzedniej rejestracji
w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia przechowywanie informacji o danych adresowych Kupującego, śledzenie statusu złożonego zamówienia, dostęp do historii zamówień, a także innych usług udostępnianych przez Sprzedającego.

Treści cyfrowe - wszelkie dane, pliki wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

 

§ 3.

Postanowienia ogólne

 1. Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: piastoziemcy@muzeumgniezno.pl, oraz telefonicznie w dni robocze od wtorku do niedzieli w godzinach 8:00 - 16:00, pod nr telefonu: + 48 61 426 46 41 wew. 310.
 2. Zamówienia na towary będące w ofercie Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Złożenie Zamówienia przez Kupującego w Sklepie jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.
 4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i funkcjonuje według przepisów prawa polskiego.
 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane
  na Kartach Produktów ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty wysyłki uwzględnione są w kolejnych etapach Zamówienia oraz w zakładce „Koszty i czas dostawy”.
 6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), urządzeniem podłączonym do sieci Internet, przeglądarką internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Firefox, Internet Explorer lub podobne.
 7. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie Internetowym tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym kolejnym Zamówieniu.
 8. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta. 
 9. Kupujący w celu założenia Konta dokonuje rejestracji podając dane wyszczególnione w formularzu rejestracji. Podane dane osobowe umieszczane są w zbiorze danych Sprzedającego, które zostaną wykorzystane w celu dokonania obsługi i sprzedaży przez Sklep, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektyw 95/466/WE (Dziennik Urzędowy UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ze zm. oraz innych właściwych przepisów krajowych. Założenie Konta jest bezpłatne, dobrowolne i nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu bez uprzedniej rejestracji, korzystając z udostępnionego na stronie Sklepu formularza zamówień. Przy zakładaniu Konta Kupujący zobowiązuje się do podania danych zgodnych z prawdą.
 10. Kupujący zobowiązany jest do:
  1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie
  lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), korzystania ze Sklepu
  w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze Sklepu
  w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety.
 11. Kupujący ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego  wystawienia opinii dotyczącej zakupionych Towarów w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego Towaru w Sklepie Internetowym.
 12. Sprzedający oświadcza, że wszystkie opinie o Towarach ukazujące się na stronie Sklepu pochodzą wyłącznie od Kupujących, którzy dokonali zakupu Towarów w Sklepie Internetowym.
 13. Sprzedający nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 14. Sprzedający dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie
  o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedający je stosuje.

 

§ 4.

Procedura zawierania, utrwalania i udostępniania Kupującym umów sprzedaży

 1. Umieszczenie w witrynie Sklepu określonego Produktu wraz z oznaczeniem jego Ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do zawarcia Umowy.
 2. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są towarami dostępnymi.
 3. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam towar przez wielu Kupujących, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania Zamówienia.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail oraz opłaci Zamówienie, a przekazane środki zostaną zaksięgowane na koncie Sprzedającego.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt
  z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia, będące jednoczesnym zawarciem Umowy Sprzedaży..
 7. Zamówienie zostaje złożone Sprzedającemu przez Kupującego w formie elektronicznej poprzez formularz zamówień po wcześniejszej rejestracji albo bez rejestracji i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sprzedający niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 8. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
  1)dodać do koszyka produkt. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Towary mogą być dowolnie i wielokrotnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
  2) wybrać rodzaj dostawy;
  3) wybrać rodzaj płatności;
  4) wybrać miejsce wydania rzeczy;
  5) złożyć w Sklepie Zamówienie poprzez użycie przycisku „Złóż zamówienie”.
 9. Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu.
 10. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający weryfikuje stan magazynowy i informuje Kupującego
  o dostępności Towaru, potwierdzając przyjęcie zamówienia do realizacji. W razie stwierdzenia braku dostępności Towaru, Sprzedający informuje Kupującego, iż zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 11. Sprzedający zapewnia Kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży, tj. potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
 12. Jeżeli proponowana treść Umowy sprzedaży nie jest zgodna z Zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sprzedającego wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sprzedający bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim. Treść Umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana i zabezpieczana zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Treść Umowy sprzedaży udostępniana jest Kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesłanym Kupującemu dowodzie zakupu (dokument realizacji zamówienia lub faktura). Kupujący akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymanie dokumentu realizacji lub faktury w formie elektronicznej. W celu uzyskania faktury VAT niezbędne jest przy składaniu zamówienia wskazanie, że Kupujący chce otrzymać fakturę VAT do zamówienia, a także podanie numeru NIP oraz danych firmy.
 13. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, co Kupujący potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówień.
 14. Naciśnięcie przycisku „ Złóż zamówienie” oznacza złożenie przez Kupującego zamówienia
  z obowiązkiem zapłaty.

 

§ 5.

Wysyłka towaru

 1. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. Termin ten liczony jest od momentu zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Sprzedającego, do momentu dostawy towaru do Kupującego. Czas realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o czym Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie.
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie, drogą mailową, o nieprawidłowo wypełnionym formularzu, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może
  ją opóźnić, jeżeli taką nieprawidłowość będzie w stanie stwierdzić.
 3. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej Inpost oraz paczkomatów Inpost. Dostępne opcje odbioru Towaru opisane są przy Zamówieniu i każdorazowo wybierane przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 

§ 6.

Płatności

 1. Sklep Internetowy obsługiwany jest przez operatora płatności przelewy 24.pl.
 2. Za termin zapłaty uznaje się dzień roboczy w którym kwota zostaje zaksięgowana na koncie Sprzedającego.
 3. Dokumentem rozliczeniowym transakcji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, jest faktura/paragon/faktura korygująca, przesyłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego dokumentu pdf lub/i załączony do przesyłki z zamówionym towarem. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

§ 7.

Odstąpienie od umowy, zwrot towaru

 1. Kupujący będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Sklepu zawarł umowę na odległość, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni na zasadach określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący objął Towar w posiadanie lub, w którym wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadania Towaru.
 4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów, Konsument lub Przedsiębiorca
  na prawach konsumenta powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wyrażonego w jeden z następujących sposobów:
  1) z wykorzystaniem udostępnionego w tym celu przez Sklep formularza odstąpienia od Umowy: Formularz zwrotu dostępny w zakładce „Zwrot i wymiana”;
  2) z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  3) pismem sporządzonym we własnym zakresie i przesłanym na adres Sprzedającego;
  4) pismem przesłanym wiadomością e-mail na adres: piastoziemcy@muzeumgniezno.pl.
 5. Sprzedający zachęca, aby odstępując od Umowy, skorzystać z udostępnionego w tym celu przez Sklep formularza odstąpienia.
 6. W razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną Sprzedający prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
 8. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta winien zwrócić Towar, którego dotyczy oświadczenie lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż w 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Odpowiedzialność Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości ponownego wprowadzenia Produktu do sprzedaży, jako Towaru pełnowartościowego.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów z zastrzeżeniem ust. 10. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 13. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 14. Zwrot przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przesyłki za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będzie przyjęty przez Sprzedawcę.
 15. Procedura zwrotu Towaru dostępna jest na stronie Sklepu w zakładce „Zwrot i Wymiana”.

 

 § 8.

Wymiana towaru

 1. W ciągu 30 dni od daty dostarczenie zamówionego Towaru, Kupujący ma prawo do wymiany Towaru na inny rozmiar lub model.
 2. Wymianie podlegają tylko Towary pełnowartościowe, które nie noszą śladów użytkowania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Towaru, jego cech i funkcjonowania.
 3. Towar zakupiony na stronie Sklepu może zostać wymieniony tylko za pośrednictwem Sklepu Internetowego (Kupujący nie ma możliwości wymiany Towaru zakupionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego w Sklepie stacjonarnym)
 4. Wymieniony Towar zostanie wysłany w terminie od 3 do 5 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia wymienianego Towaru do Sprzedającego.
 5. Koszty wymiany ponosi Sprzedający.
 6. Jeśli Towar, na który dokonywana jest wymiana jest tańszy niż Towar wymieniany, zwrot różnicy dokonany zostaje przelewem bankowym na konto, z którego dokonano płatności w terminie do 30 dni roboczych. Nie dotyczy to wymiany w zakresie jednego modelu. Jeśli Towar, na który dokonywana jest wymiana, będzie droższy od Towaru wymienianego, różnicę w cenie Kupujący uiszcza kurierowi w chwili dostawy Towaru na wymianę.

 

§ 9.

Reklamacje – brak zgodności towaru z umową

 1. Towary dostarczane przez Sprzedającego są zgodne z Umową sprzedaży.
 2. Wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych ustawy Kodeks cywilny.
 3. Wobec Kupujących będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
 4. W razie braku zgodności Towaru z Umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedającego roszczenie o doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Sprzedającego nadmiernych kosztów.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:
  1) Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 4 zdanie 2 powyżej;
  2) Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie
  do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Sprzedający nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta
  lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta;
  3) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar
  do zgodności z Umową;
  4) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru, z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 6. W celu złożenia reklamacji należy poinformować Sprzedawcę np. poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie Sklepu w zakładce "Reklamacje". Skorzystanie z powyższego formularza reklamacyjnego jest dobrowolne, a zgłoszenie reklamacyjne można złożyć w dowolnej formie na dane kontaktowe Sprzedającego. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany sposób jej rozstrzygnięcia. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący powinien dołączyć dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym (np. faktura, paragon, potwierdzenie przelewu, dokument realizacji zamówienia itp.).
 7. Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja Sklep Internetowy”. Sprzedający odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar na swój koszt.
 8. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za zasadną.
 9. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy Regulaminu stanowią wyłącznie informacje i nie mogą być traktowane jako zobowiązanie Sprzedającego do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedający złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody lub odmowie wzięcia udziału w takim postępowaniu.

 

§ 10.

Usługi elektroniczne

 1. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie Usługi Elektroniczne:
  1) założenie i prowadzenie Konta; 
  2) umożliwienie Kupującym składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych
  w niniejszym Regulaminie;
  3) umożliwienie Kupującym korzystania z usług Koszyka;
  4) umożliwienie przeglądania Treści zamieszczonych w ramach Sklepu.
 2. Umowa o dostarczanie Treści cyfrowych zostaje zawarta z chwilą założenia przez Usługobiorcę Konta a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu umożliwiającej skorzystanie z określonej Usługi Elektronicznej.
 3. Umowa o dostarczanie Treści cyfrowych polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieokreślony. W zakresie pozostałych Usług Elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umowa o dostarczanie tych treści zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Usługobiorcę z danej Usługi Elektronicznej, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 4. Usługobiorca może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać Umowę, o której mowa w ust. 2 i 3 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedającego. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, mogą również od Umowy, o której mowa w ust. 2 i 3 odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez wysłanie  do Sprzedającego stosownego oświadczenia.
 5. Roszczenia, które przysługują Usługobiorcy w przypadku niezgodności Treści cyfrowych z Umową o dostarczanie Treści cyfrowych określają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usługi Elektronicznej. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pocztą elektroniczną na adres: piastoziemcy@muzeumgniezno.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedającego.
 7. Sprzedający dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 8. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sprzedający zawiadomi Usługobiorcę niezwłocznie
  po jej rozpatrzeniu.
 9. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca:
  1) Cookies - szczegóły zostały opisane w polityce prywatności;
  2) Sklep Internetowy przesyła Kupującemu e-maile, w których informuje o przebiegu realizacji zamówienia.

 

§ 11.

Promocje

Sprzedający zobowiązany jest do stosowania przepisów w zakresie promocji Produktów, będących w ofercie Sklepu. Sprzedawca na Kartach produktów objętych ceną promocyjną każdorazowo i bezwzględnie umieszcza najniższą ceną produktu  z 30 dni poprzedzających obniżkę.            

 

§ 12.

Zmiany regulaminu

 1. Kupujący posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail, na adres podany podczas rejestracji.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Kupujący akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. Dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją ewentualnych zmian regulaminu. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie nie będą realizowane.
 3. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 13.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z póź. zm. , ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z póź. zm., ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny z póź. zm., ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. z póź. zm., przepisy w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 (tzw. Omnibus), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz implementujące ją przepisy krajowe oraz pozostałe ważne dla zakresu Regulaminu powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Kupującym, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Wszelkie spory strony zobowiązują się rozwiązywać na stopie polubownej i z zachowaniem poufności. Spory nie rozstrzygnięte polubownie rozstrzygać będzie właściwy sąd. Strony zobowiązują się do nie ujawniania szczegółów sporów osobom trzecim.
 4. Szczegółowe informacji dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności https://piastoziemcy.pl/content/2-polityka-prywatności.