REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PIASTOZIEMCY.PL 

 

§ 1. 

Informacje podstawowe 

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym piastoziemcy.pl prowadzonym na domenie internetowej www.piastoziemcy.pl. Właścicielem domeny i Sprzedającym jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 

 

§ 2. 

Definicje 

Sprzedający – Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pod numerem RIK 2, REGON 639755382, NIP 784-10-10-561, tel. 61 426 46 41, e-mail: sekretariat@muzeumgniezno.pl. 

Sklep internetowy zwany w dalszej części Regulaminu Sklepem – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.piastoziemcy.pl za pośrednictwem którego można złożyć zamówienie na produkty, będące w ofercie Sprzedającego. 

Klient konsument, przedsiębiorca na prawach konsumenta, przedsiębiorca. 

Kupujący konsument, przedsiębiorca na prawach konsumenta. 

Konsument pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna nabywająca towary za pośrednictwem Sklepu w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów oCentralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej. 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca towary w Sklepie w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną nabywającą towary w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że posiada ona dla niech charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów oCentralnej Ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej. 

Umowa/Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku pozostałych Klientów. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem, pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego www.piastoziemcy.pl. 

Przedmiot Umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy. 

Produkt/Towar – towar prezentowany w Sklepie, którego dotyczy umowa, nowy, bez wad. 

Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu,  zawierająca informacje o pojedynczym produkcie. 

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona wcenniku dostaw. 

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy poprzez wybranego przez Sprzedającego operatora płatności. 

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Klienta. 

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie. 

Termin realizacji zamówienia – podana na karcie produktu liczba dni roboczych, potrzebnych na realizację zamówienia. 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające do zawarcia Umowy. 

Dni robocze - dni i godziny otwarcia siedziby Sprzedającego. 

Usługa Elektroniczna - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Sprzedającego na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z udostępnionych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Usług Elektronicznych. 

Konto - Usługa Elektroniczna w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, pozwalająca Klientom, 
na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu, oznaczona indywidualnym loginem 
i hasłem podanym przez Klienta. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu uprzedniej rejestracji  
w Sklepie. Konto umożliwia przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta, śledzenie statusu złożonego zamówienia, dostęp do historii zamówień, a także innych usług udostępnianych przez Sprzedającego. 

Treści cyfrowe - wszelkie dane, pliki wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.  
 

§ 3. 

Postanowienia ogólne 

 1. Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: piastoziemcy@muzeumgniezno.pl, oraz telefonicznie w dniach i godzinach otwarcia  siedziby Sprzedającego pod nr telefonu: (61) 426 46 41 

 1. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i funkcjonuje według przepisów prawa polskiego. 

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (z VAT) liczone w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty wysyłki uwzględnione są w kolejnych etapach zamówienia oraz podane do wiadomości Klienta w zakładce „Koszty i czas dostawy”. 

 1. Towary dostarczane przez Sprzedającego są zgodne z zawartą umową, bez wad. 

 1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient musi dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), urządzeniem podłączonym do sieci internet oraz przeglądarką internetową umożliwiającą wyświetlanie treści cyfrowych na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego 

 1. Klient może realizować zakupy w Sklepie na dwa sposoby: założyć w nim konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie danych przy każdym kolejnym zamówieniu. 

 1. Założenie konta jest bezpłatne, dobrowolne, zależne od woli Klienta i nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia konta.   

 1.  W celu założenia konta Klient dokonuje rejestracji podając dane wyszczególnione w formularzu rejestracyjnym. Przy zakładaniu konta oraz przy składaniu zamówienia bez rejestracji, Klient zobowiązuje się do podania danych zgodnych z prawdą. 

 1. Klient zobowiązany jest do: 

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 

 1. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety handlowej. 

 1. Klient ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupionych wSklepie towarów. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja. 

 1. Sprzedający oświadcza, że wszystkie opinie o towarach ukazujące się na stronie Sklepu pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy dokonali zakupu w Sklepie. 

§ 4. 

Procedura zawierania, utrwalania i udostępniania  

 umów sprzedaży 

 1. Umieszczenie w witrynie Sklepu określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Klienta do zawarcia Umowy. 

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są towarami dostępnymi.  

 1. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia awpłacone przez Klienta środki zostaną niezwłoczne zwrócone w taki sam sposób jak zapłata za zamówienie. 

 1. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, opłaci zamówienie, a przekazane środki zostaną zaksięgowane na koncie Sprzedającego. 

 1. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności: 

 1. dodać do koszyka produkt - dodanie produktu do koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie i wielokrotnie dodawane lub usuwane z koszyka; 

 1. podać dane kontaktowe w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu; 

 1. wybrać rodzaj dostawy, 

 1. wybrać rodzaj płatności, 

 1. wybrać miejsce wydania rzeczy, 

 1. złożyć w Sklepie zamówienie poprzez użycie przycisku „Złóż zamówienie”. Naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 

 1. W przypadku gdy podane dane w formularzu zamówienia nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia. 

 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia, będące jednoczesnym zawarciem Umowy sprzedaży. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli Sprzedający niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. 

 1. Umowy zawierane są w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Treść umowy udostępniana jest Klientowi w wiadomości e-mail, w której Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia oraz wprzesłanym Klientowi dowodzie zakupu.  

 1. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymanie dowodu zakupu w formie elektronicznej. W celu uzyskania dowodu zakupu na firmę konieczne jest podanie numeru NIP oraz danych firmy na etapie składania zamówienia.

§ 5. 

Wysyłka towaru 

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. Termin ten liczony jest od momentu zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Sprzedającego, do momentu dostawy towaru  
  do Klienta. Czas realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie, drogą mailową, o nieprawidłowo wypełnionym formularzu, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 

 1. Towar jest dostarczany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost oraz do paczkomatów Inpost. Dostępne opcje odbioru towaru opisane są przy zamówieniu i każdorazowo wybierane przez Klienta podczas składania zamówienia. 

 1. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy przez firmę kurierską 

 1. Towar zakupiony w Sklepie Internetowym można odebrać w punkcie sprzedaży detalicznej w siedzibie Sprzedającego, bez kosztów wysyłki, wybierając opcję odbiór osobisty.

§ 6. 

Płatności 

 1. Sklep obsługiwany jest przez operatora płatności Przelewy24.pl. 

 1. Za termin zapłaty uznaje się dzień w którym kwota za zmówienie zostaje zaksięgowana na koncie Sprzedającego. 

 1. Dokumentem rozliczeniowym transakcji pomiędzy Sprzedającym a Klientem jest faktura/faktura korygująca, przesyłana drogą elektroniczną, na wskazany przez Klienta adres e-mail w postaci elektronicznego dokumentu.  

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 

§ 7. 

Odstąpienie od umowy  

 1. Kupujący który za pośrednictwem Sklepu zawarł umowę na odległość, uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym objął towar w posiadanie lub, w którym wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła  
  w posiadania towaru. 

 1. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego oswojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wyrażonego w jeden z następujących sposobów:  

 1. zgłoszenie zwrotu w panelu konta Klienta, 
 2. z wykorzystaniem formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Kupujący może skorzystać z formularza jednak nie jest to obowiązkowe,
 3. wiadomość e-mail na adres: piastoziemcy@muzeumgniezno.pl., w której należy podać imię  
  i nazwisko oraz numer faktury do zamówienia. 
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący przesłał oświadczenie oodstąpieniu od umowy przed upływem terminu. 

 1. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący  zwraca towar, którego dotyczy oświadczenie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.  

 1. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedającego. 

 1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego wynikiem korzystania zniego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Odpowiedzialność Kupującego może obejmować w szczególności brak możliwości ponownego wprowadzenia produktu do sprzedaży, jako towaru pełnowartościowego. 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca otrzymane od Kupującego płatności,  
  w tym koszty dostarczenia towarów z zastrzeżeniem ust. 6. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu  
  od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru  
  z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 1. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jaki użył Kupujący wzamówieniu. Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. 

 1. Zwrot towaru przez Kupującego w formie przesyłki za pobraniem albo na koszt Sprzedającego nie będzie przyjęty. 

§ 8. 

Reklamacje – brak zgodności towaru z umową  

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 1. Wobec Klientów będących przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych ustawy Kodeks cywilny. 

 1. Wobec Klientów będących konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.  

 1. W celu złożenia reklamacji należy poinformować pisemnie Sprzedającego. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć w dowolnej formie na dane kontaktowe Sprzedającego np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na piastoziemcy@muzeumgniezno.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego z dopiskiem „Reklamacja Sklep Internetowy”. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis stwierdzonej wady, zdjęcie wady,  termin jej ujawnienia oraz preferowany sposób jej rozstrzygnięcia (wymiana, usunięcie wady, obniżenie wartości zamówienia, zwrot należności). Do zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien dołączyć dowód zakupu towaru w Sklepie. Podane powyżej wymogi mają formę jedynie zalecenia  
  i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych zpominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

 1. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za zasadną. 

 1. Sprzedający może zażądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru. Koszt zwrotu towaru ponosi Sprzedający. W przypadku reklamacji przedsiębiorcy na zasadzie rękojmi koszt zwrotu towaru ponosi Klient. 

 1. Szczegółowe informacji dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona prawa konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Urzędzie Ochrony Konkurencji iKonsumentów itp.  

 

§ 9. 

Anulowanie zamówienia 

 1. Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia w przypadku gdy: 

 1. w terminie 14 dni od złożenia zamówienia Klient nie odbierze zakupionego towaru, który zamówiony został z opcją odbiór osobisty ze sklepu stacjonarnego, 

 1. Klient nie odebrał w terminie paczki wysłanej kurierem lub do paczkomatu i przesyłka wróciła do Sprzedającego. 

 1. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności do Klienta przy użyciu takiego samego sposobu, jaki użył Klient w zamówieniu. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. 

 

§ 10. 

Usługi elektroniczne 

 1. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie usługi elektroniczne: 

 1. założenie i prowadzenie konta, 

 1. składanie zamówień, 

 1. zawieranie umów,  

 1. korzystanie z usług koszyka,  

 1. przeglądanie treści zamieszczonych w Sklepie, 

 1. korzystanie z newslettera. 

 1. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych zostaje zawarta z chwilą założenia przez Usługobiorcę konta a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej. 

 1. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych polegającej na założeniu i prowadzeniu konta, zostaje zawarta na czas nieokreślony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu, umowa o dostarczanie tych treści zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu zchwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Usługobiorcę z danej usługi elektronicznej, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. 

 1. Usługobiorca może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa wust. 2 i 3 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie  
  na adres Sprzedającego. 

 1. Roszczenia, które przysługują Usługobiorcy w przypadku niezgodności treści cyfrowych z umową odostarczanie treści cyfrowych określają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

 1. Sklep niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usługi elektronicznej. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych można składać pocztą elektroniczną  
  na adres: piastoziemcy@muzeumgniezno.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedającego. 

 1. Sprzedający dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż wterminie 14 dni od dnia jej złożenia. 

 1. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sprzedający zawiadomi Usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. 

 1. Sprzedający informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca: 

 1. Cookies – szczegóły zostały opisane w polityce prywatności Sklepu, 

 1. Sklep przesyła Klientom e-maile, w których informuje o przebiegu realizacji zamówienia.  

 

§ 11. 

Promocje 

Sprzedający zobowiązany jest do stosowania przepisów w zakresie promocji produktów, stanowiących ofertę Sklepu. Sprzedawca na kartach produktów objętych ceną promocyjną każdorazowo i bezwzględnie umieszcza najniższą ceną produktu z 30 dni poprzedzających obniżkę.  

 

§ 12. 

Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pod numerem RIK 2, REGON 639755382, NIP 784-10-10-561, tel. (61) 426 46 41, e-mail: sekretariat@muzeumgniezno.pl. 

 1. Kwestie związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych związanych z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu przetwarzane są w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności, która jest dostępna na stronie internetowej www.piastoziemcy.pl oraz w zakładce RODO dostępnej na stronie www.muzeumgniezno.pl. 

 

§ 13. 

Zmiany regulaminu 

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail, na adres podany podczas rejestracji. 

 1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. Dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją zmian Regulaminu. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, wszczególności  
  po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie nie będą realizowane. 

 1. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 14. 

Postanowienia końcowe 

 1. Sprzedający dba o prawa Klientów Sklepu dlatego też postanowienia uwzględnione w Regulaminie mniej korzystne dla Klientów niż postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa  
  nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientów przysługujących im na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 

 1. Wszelkie spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji i polubownie z zachowaniem poufności. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.